زنان در حال شستشو در کنار جوی آبی در زمان قاجار


1790 بازدید

زنان در حال شستشو در کنار جوی آبی در زمان قاجار