رومانی کارگران خود را به اسرائیل نمی فرستد


943 بازدید

رومانی کارگران خود را به اسرائیل نمی فرستد


برخی از طرحهای رژیم صهیونیستی در شهرک سازی در اراضی فلسطینیان بدلیل کمبود کارگر با خطر توقف روبرو شده است.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل از پایگاه خبری" فلسطین الیوم"رومانی تصمیم گرفته است دیگر کارگران خود را به اسرائیل اعزام نکند.

دولت بخارست از ترس اینکه رژیم اسرائیل ازنیروی ماهر اینکشور درساخت شهرکهای غیر قانونی در اراضی فلسطینیان استفاده کند این تصمیم را گرفته است.

رومانی میگویداسرائیل باخواسته بخارست مبنی برعدم بکارگیری کارگران رومانیایی در ساخت شهرکها موافقت نکرده است،بهمین دلیل ماهم کارگران خود را به اسرائیل نمیفرستیم.

این تصمیم باعث کمبود کارگردرشهرک سازیهای اسرائیل وحتی توقف برخی از طرحای شهرک سازیها خواهد شد. روزنامه"هاآرتص"مینویسد اتحادیه پیمانکاران اسرائیلی از مقامات تل آویو خواسته اند راه حلی را برای حل مشکل کمبود کارگران ساختمانی پیداکنند.گفته میشود که چین نیز با اعزام کارگران خود برای کار درشهرکهای یادشده با اسرائیل بتوافق نرسیده است.

"میخال روزین"رئیس کمیته کارگران خارجی درپارلمان اسرائیل از حکومت بخاطرعدم موافقت باشروط دولت رومانی بشدت انتقاد کرد وگفت:مردم اسرائیل بدلیل سیاست های غلط تل آویو ضربه می خورند.


قدسنا