تعقیب و کنترل اسرائیلی‌ها از سوی ماموران ساواک


5589 بازدید

تعقیب و کنترل اسرائیلی‌ها  از سوی ماموران ساواک

به دلیل همسویی رژیم صهیونیستی و رژیم پهلوی، مأموران این رژیم در ایران با آزادی کامل و بدون هیچ مزاحمتی فعالیت می‌کردند. اما سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک) بنابر وظیفه‌ای که داشت، ناگزیر بود مأموران رژیم صهیونیستی را تا حدی که برای مأموران آن سازمان مجاز و مقدور بود زیرنظر بگیرد و مراقبت کند و دربارة کارهای آنان اطلاعات کسب کند.
مدیرکل اداره دوم ساواک در نامه‌ای به مدیر کل اداره هشتم درباره مراقبت از مأموران اسرائیلی یاد‌آوری کرده است:
در گزارشی که افر به عرض تیمسار ریاست ساواک رسیده است، پی‌نوشت فرموده‌اند: «اصولاً اداره کل هشتم باید از سفارت اسرائیل هم مراقبت نماید و مأمورین آنها شناخته شوند. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای اوامر صادره، اقدام لازم معمول دارند.»
بر اساس دستورالعمل رئیس ساواک، ادارات کل ذی‌ربط با تهیه و تدوین محورهای مربوط به چگونگی شناسایی و تعقیب هدف، آن را به شرح زیر در دستور کار خود قرار دادند:
اطلاعات مورد نیاز در مورد هدفها
1- آدرس و کروکی هدف
2- اسامی اعضای بیگانه هدف
3- اسامی اعضای ایرانی هدف
4- بیوگرافی اعضای بیگانه هدف
5- خلاصه سوابق اعضای ایرانی هدف
6- آدرس و کروکی منازل اعضای هدف (بیگانه و ایرانی)
7- خودروهای مورد استفاده هدف: 1) خودروهای اختصاصی 2) خودروهای سرویس
(تعیین شود خودروها مورد استفاده چه کسانی)
8- شماره تلفن‌های هدف
9- شناسائی منازل همجوار هدف
10- راههای نفوذی به هدف
11- منابع موجود در هدف (شماره رمز- اسم مستعار- تاریخ استخدام- حقوق میزان دسترسی)
12- همکاران و مخبرین (شماره رمز- اسم مستعار- شغل- تاریخ استخدام، حقوق، میزان دسترسی، خودرو، کروکی منزل)
13- اسامی افسران اطلاعاتی شناخته شده در هدف
14- اسامی اعضاء قانون به فعالیت در سرویس اطلاعاتی
15- گسترش هدف (مؤسسات وابسته هدف)
16- اقدامات عملیاتی که روی هدف صورت گرفته (تهیه کلید- دستمزد- کنترل تلفن)
راهنمای پرونده مسکانی نمایندگی اسرائیل در ایران
1- آدرس و کروکی نمایندگی اسرائیل
2- اسامی اعضای بیگانه نمایندگی اسرائیل
3- اسامی اعضای ایرانی نمایندگی اسرائیل
4- بیوگرافی اعضای بیگانه نمایندگی اسرائیل
5- آدرس و کروکی منازل اعضای هدف (بیگانه و ایرانی)
6- خودروهای مورد استفاده هدف: 1) خودروهای اختصاصی 2) خودروهای سرویس
7- شماره تلفن‌های هدف
8- شناسائی منازل همجوار نمایندگی اسرائیل
9- منابع موجود در هدف
10- اسامی افسران اطلاعاتی شناخته شده در هدف
11- اسامی اعضای مظنون به فعالیت در سرویس اطلاعاتی
12- گسترش هدف (مؤسسات وابسته به هدف)
13- اقدامات عملیاتی که روی هدف صورت گرفته
بر طبق برنامه یادشده قرار شد، ادارات ذی‌ربط ساواک، اسامی و مشخصات کامل کارکنان ایرانی و غیر ایرانی دفتر نمایندگی اسرائیل و نیز دفاتر و مؤسسات وابسته مرتبط به آن نمایندگی را از طریق وزارت امور خارجه شناسایی و طبقه‌بندی کنند. در یادداشت دستنویس دفتر رئیس ساواک در این خصوص چنین آمده است:
نسبت به اوامر ریاست ساواک، از طریق کارمند مربوطه آقای دادشی مشخصات کامل کارکنان ایرانی و خارجی و هم چنین مؤسسات وابسته به نمایندگی اسرائیل از طرف وزارت خارجه خواسته شد .
چندی پس از این، اداره دوم عملیات ساواک، طی نامه‌ای به مدیر کل اداره هشتم، با موضوع «نمایندگی اسرائیل» با اشاره به گستره فعالیت‌های مأموران اسرائیلی، نمایندگی رژیم صهیونیستی در ایران را همانند یک سفارتخانه اعلام و تصریح کرد که این تشکیلات در حوزه‌های مختلف اطلاعاتی، جاسوسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و مطبوعاتی به فعالیت مشغول و نیازمند تعقیب و کنترل است.
در بخشی از نامه یاد شده چنین آمده است:
به : تیمسار مدیریت کل اداره هشتم
از: اداره دوم عملیات 823/ت
موضوع: نمایندگی اسرائیل
محترماً باستحضار می‌رساند:
نمایندگی اسرائیل واقع در خیابان تخت جمشید نرسیده به میدان کاخ پلاکهای 5-7 است که در این محل تعدادی کارمند ایرانی و اسرائیلی مشغول به کار می‌باشند. و گرچه در ظاهر به نام نمایندگی اسرائیل معروف است ولی در اصل تشکیلات سفارتخانه را دارد که دارای سفیر و پیروان و کارمندان متعدد و کنسولگری و وابستگی مطبوعاتی- اقتصادی- نظامی- فرهنگی می‌باشد روابط کارمندان این مؤسسه با سفارتخانه‌های مختلف در حد سفارت می‌باشد.
تا چندی قبل نمایندگی سرویس زیتون در محلی جدا از سفارت در ساختمانی واقع در الهیه خیابان فرشته قرار داشت ولی پس از تغییر محل نمایندگی اسرائیل از خیابان جم به محل فعلی سرویس مزبور نیز در این محل مستقر گردید و برای انجام کارهای مخصوص خود مبادرت به اجاره منزلی واقع در خیابان وصال شیرازی کوچه آزین پلاک 9 نمودند که محل کار سرهنگ کارون معاون نماینده سرویس زیتون بوده است. پس از عزیمت یاگیل به اسرائیل امور سرویس زیتون بعهده سرهنگ کارون درآمد و در نتیجه کارون دفتر کار خود را به محل سفارت و در اطاق یاگیل قرار داد و ساختمان شماره 9 کوچه آزین خیابان وصال شیرازی بعنوان محل کار کارمندان سرویس زیتون انتخاب گردید.
سوابق کارمندان نمایندگی اسرائیل و اعضاء سرویس زیتون [= سازمان جاسوسی اسرائیل]، چنین اضافه شده است:
1- اغلب به طور متناوب اطلاعاتی در مورد تغییر اعضاء سرویس زیتون از اداره کل دوم واصل گردیده است که به تنهایی مورد استفاده نمی‌باشد.
2- لیست کارمندان ایرانی و نشانی محل سکونت آنان از طریق وزارت امور خارجه به دست آمده است که ضمن بررسی و تحقیق اکثراً اشتباه و یا تغییر منزل داده‌اند.
3- این اداره در نمایندگی مزبور فاقد منبع بوده و در حال حاضر قادر به کنترل فعالیتهای اعضاء آن نمی‌باشد.
نظریه: با توجه به اینکه سرویس زیتون در ایران مبادرت به فعالیتهای اطلاعاتی می‌نماید و احتمال دارد که فعالیت آنان بیشتر در مورد جمع‌آوری اطلاعاتی از سفارتخانه‌های کشورهای عربی در تهران و هم چنین کسب اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف دیگر از روابط ایران با کشورهای عربی باشد لذا پی بردن به میزان نحوه فعالیتهای آنان ضروری به نظر می‌رسد .
پیشنهاد:
1- از شماره‌های تلفن نمایندگی اسرائیل و نمایندگی سرویس زیتون و خانه شماره 9 کوچه آزین خیابان وصال شیرازی به طور متناوب کنترل به عمل می‌آید.
2- به منظور شناسائی کارمندان ایرانی و اسرائیلی نمایندگی اسرائیل شناسایی و ورود و خروج افرادی که به این نمایندگی تردد می‌نمایند در جلو محل مزبور پست مراقبت ثابت تعیین گردد.
3- افراد ایرانی سفارت مزبور به طور کامل شناسائی و مبادرت به انتخاب و استخدام منبع ارزنده‌ای در این محل گردد.
4- از تیم تعقیب مراقبت به منظور شناسائی کارمندان ایرانی و اسرائیلی استفاده گردد .
مقامات بلندپایه ساواک در پایان این گزارش، چنین پی‌نوشت کردند و دستور دادند:
[...] لیست کامل اعضای نمایندگی اسرائیل را به دست آورید و بعداً فقط بتوانید از طریق کنترل تلفنی به طور متناوب درباره فعالیت‌های آنان سرنخ جمع‌آوری نمایید. استخدام منبع از کارمندان محلی سفارت، قبل از به دست آوردن صورت‌های مربوطه و بررسی سوابق آنان و کسب تکلیف مجدد از این جانب به هیچ‌وجه در شرایط فعلی صلاح نیست[....]
ناگفته نماند که در یکی از گزارش‌های ساواک، به نقل از یک یهودی عضو سازمان دانشجویان یهود ایرانی، اشاره شده بود که «انجمن کلیمیان تهران تحت نفوذ آژانس یهود نبوده و تحت نظر عوامل مستقیم اسرائیل است»
چند ماه بعد، اداره دوم عملیات ساواک، در پی دستور‌العمل صادره از سوی رئیس آن سازمان نسبت به کنترل تلفن‌های دفتر سرویس اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل مستقر در محل نمایندگی رژیم صهیونیستی در تهران، اقدام و با اعتراف به پاره‌ای کاستی‌ها و موانع در شناسایی و کشف فعالیت‌های آنان، ضرورت تعقیب و مراقبت از مأموران اسرائیلی را چنین گزارش کرد:
در مورد کنترل فعالیت دوستان زیتون، گزارشی از طریق اداره کل دوم به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید که مقرر فرمودند : اصولاً اداره کل هشتم باید از سفارت اسرائیل مراقبت نماید و مأمورین آنها شناخته شود.
به منظور اجرای اوامر تیمسار ریاست ساواک گزارشی تهیه و پیشنهاد گردید که چون اطلاعات موجود در مورد سرویس نمایندگی زیتون ناقص می‌باشد، لذا به منظور شناسایی بیشتر اعضای دفتر مزبور تلفن دفتر سرویس زیتون از تاریخ 29/8/ 1347 کنترل به عمل آمد و نتایج حاصل به شرح زیر از لحاظ عالی می‌گذرد.
1- بیشتر مکالمات تلفن فوق با کارمندان اداره کل دوم و ساواک می‌باشد.
2- مکالمات عبری بیشتر در مورد امور اداری و فنی سرویس مربوطه و احیاناً ملاقاتهای با افراد موردنظر آنان در خارج از دفتر مزبور می‌باشد که برای تعیین قرار ملاقات و محل ملاقات از کلمات رمز استفاده می‌نمایند که به علت نداشتن منبع در هدف و هم چنین عملیات تعقیب و مراقبت، شناسایی تماس‌های آنان میسر نمی‌گردد.
در ادامه گزارش، این «نظریه» و «پیشنهاد» به ترتیب طرح شد:
- به منظور شناسایی تماس‌های افسران اطلاعاتی و کشف فعالیت‌های کارمندان سرویس زیتون تعقیب و مراقبت از آنان مورد لزوم می‌باشد.
- در صورت تصویب، هم زمان با ادامه عملیات شنود، عملیات تعقیب و مراقبت نیز پیشنهاد می‌گردد.
چند سال بعد در مرداد 1349، هاشمی مدیر کل اداره هشتم ساواک به مدیر کل اداره دوم نوشت تا مشخصات اعضای فعلی نمایندگی اسرائیل در ایران را که در آن اداره موجود است برای آنها ارسال کند.
به دنبال این نامه، نصیری رئیس ساواک، طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه، درخواست کرد اسامی و مشخصات ملحق به عکس اعضای فعلی نمایندگی اسرائیل در ایران را به آن سازمان اعلام دارند.
به دلیل تعلل وزارت امور خارجه در پاسخ به این نامه، نامه دیگری از سوی رئیس ساواک به وزارت امور خارجه ارسال و درخواست شد که در ارائه پاسخ تسریع به عمل آورند.
سرانجام وزارت امور خارجه دست به کار شد و اسامی 18 نفر از اعضای نمایندگی اسرائیل در ایران را طی نامه‌ای به شرح زیر برای ساواک ارسال کرد:
عطف به نامه شماره 11344/823، مورخ 11/6/1349، راجع به ارسال فهرست اسامی و مشخصات ملحق به عکس اعضای نمایندگی اسرائیل در ایران به پیوست لیست اسامی و مشخصات کارمندان آن نمایندگی ارسال می‌گردد. به قرار اظهار رئیس نمایندگی مذکور عکس کارمندان در اختیار آن سازمان قرار گرفته است .
به دنبال پاسخ وزارت امور خارجه و ارسال فهرست اسامی 18 نفر از اعضای نمایندگی اسرائیل، مقامات ساواک عکس‌العمل‌های مختلفی بروز دادند. در یکی از گزارش‌های اداره دوم عملیات، پس از اشاره به روند و مراحل پی‌گیری موضوع «اعضای نمایندگی اسرائیل»، به شدت نسبت به روش وزارت امور خارجه اعتراض و نوشته شده است:
چنان چه واقعاً وزارت امور خارجه، موضوع را به نحوی که تقاضای ساواک در آن ملحوظ شده باشد، با نماینده سفارت اسرائیل در میان گذاشته باشد، جز لطمه به حفاظت، نتیجه‌ای عاید ساواک نشده است. می‌بایست جواب درخواست ساواک از طریق مدارک موجود در آن وزارتخانه داده می‌شد [...] .
چندی بعد از این، اداره دوم عملیات در گزارش دیگری، ضمن اذعان به عدم همکاری مقامات اسرائیلی با وزارت امور خارجه در ارائه دقیق مشخصات و نیز عکس اعضای نمایندگی رژیم صهیونیستی در ایران و نیز عدم همکاری لازم وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی با ادارات ذی‌ربط ساواک به منظور ارسال فهرست کامل اسامی کارکنان و اعضای نمایندگی اسرائیل، برای حل مشکل موجود، و به علاوه ضرورت تعقیب و مراقبت تحرکات مأموران اسرائیلی، پیشنهاد کرده است که به بهانه ربودن سرکنسول اسرائیل در ترکیه از سرویس اطلاعاتی اسرائیل خواسته شود که به منظور پیش‌گیری از حوادث متشابه احتمالی، ساواک نیازمند دریافت مشخصات پرسنلی و عکس اعضای نمایندگی اسرائیل در ایران است. گزارش ساواک در این باره چنین است:
به : تیمسار مدیریت کل اداره هشتم                            تاریخ 30/2/50
از: اداره دوم عملیات 823
موضوع: اعضاء نمایندگی اسرائیل
محترماً باستحضار می‌رساند: چون برای این بخش معلوم نبود که اعضاء فعلی نمایندگی اسرائیل در ایران چند نفر می‌باشند و هیچگونه مشخصاتی بجز تعداد معدودی اسم که از شنود بهمن استخراج گردیده بود در بخش وجود نداشت لذا گزارشی در این مورد تهیه بعرض تیمسار مدیریت کل رسید. در گزارش معروضی پیشنهاد شده بود مشخصات کامل و عکس و بیوگرافی اعضاء فعلی نمایندگی اسرائیل از اداره کل دوم و وزارت امور خارجه خواسته شود. ضمناً در صورت امکان با استفاده از تیم تعقیبت و مراقبت هر روز چند تن از کارمندان سرویس در خاتمه وقت اداری به منظور تعیین محل سکونت و تهیه عکس عملیاتی تحت تعقیب و مراقبت قرار گیرند. تیمسار مدیریت کل پی‌نوشت فرمودند:
1- از وزارت امور خارجه می‌توانید صورت بخواهید.
2- از اداره کل دوم هم سوال نمایند آیا می‌شناسند یا خیر؟
3- پس از آمدن صورت‌ها آن موقع باید کادر اطلاعاتی را شناسائی نموده و تعقیب آنان هم با دقت بیشتر در موارد بخصوصی اشکالی نخواهد داشت.
در اجرای اوامر تیمسار مدیریت کل اقدامات فوق بعمل آمد لیکن هیچگونه نتیجه مثبتی عاید نشد و وزارتخانه اعلام نموده بود بنا به اظهار رئیس نمایندگی مذکور عکس کارمندان نمایندگی در اختیار آن سازمان قرار گرفته است!
مجدداً نتیجه اقدامات فوق بضمیمه دو پیشنهاد مبنی بر اعلام مجدد به وزارت خارجه در مورد تهیه عکس کارمندان نمایندگی اسرائیل طی گزارشی بعرض تیمسار مدیریت کل رسید پی‌نوشت فرمودند:
«تصور می‌کنم سفیر اسرائیل تعمداً یک چنین حرفی زده که به ساواک منعکس شود تا از دریافت عکس خودداری گردد».
«یکی از علل این قبیل جریانات اینست که روابط و ارتباط مستمر با کادر وزارت خارجه ندارید و اِلا باید این مسائل را شفاعاً مذاکره و ابلاغ شود نه کتبی و باینصورت».
در اجرای اوامر مجدداً از طریق آقای داداشی کراراً با وزارتخارجه تماس گرفته شد لیکن مقامات وزارت خارجه اظهار داشتند که ما اصولاً طبق روش دیپلماتیک نمایندگی بنام اسرائیل نمی‌شناسیم و کادر فعلی نمایندگی کارمندان سفارت سوئیس در ایران می‌باشند و امکان درخواست عکسی از نمایندگی اسرائیل برای آنان مقدور نمی‌باشد. (بنا به اظهار آقای داداشی) بعرض می‌رساند: ضمن پیگیری بعضی از سرنخهای عملیاتی افراد جدیدی از اعضاء نمایندگی اسرائیل شناخته شده‌اند که اسامی آنها در صورت ارسالی وزارتخارجه موجود نیست لذا استنباط می‌گردد که تعداد کارمندان نمایندگی بیش از تعدادی است که طبق صورت در اختیار وزارتخارجه قرار داده‌اند.
با توجه به مطالب فوق چنانچه در آینده احتیاج به عملیاتی باشد بعلت نداشتن عکس پرسنلی اعضاء نمایندگی امکان انجام عملیات بسیار مشکل خواهد بود مضافاً با اینکه هم اکنون بعلت این مشکل پی‌گیری بعضی از سرنخها با سختی و به کندی انجام می‌گیرد. این نکته را نیز باستحضار می‌رساند که بعضاً اعضاء سرویس زیتون مسافرتهائی بدون اطلاع ساواک به بعضی از استانهای کشور می‌نمایند که دستورات مراقبتی به شهرستانهای مربوطه صادر می‌گردد لیکن بعلت نداشتن عکس و مشخصات نامبردگان و تسهیلاتی که با توجه به وجود کلیمیان منطقه برای آنان وجود دارد (در منزل کلیمیان اقامت می‌نمایند) امکان مراقبت از نامبردگان برای ساواکها مقدور نمی‌باشد.
نظریه: به منظور انجام مراقبت و اطلاع از چگونگی فعالیت‌های اعضاء سرویس و پیگیری سرنخهای موجود چه در حال حاضر و چه در آینده داشتن عکس و آدرس اعضاء نمایندگی اسرائیل ضروری است.
پیشنهاد:
در صورت تصویب
1- با توجه و اشاره به مسئله بودن سرکنسول اسرائیل در آنکارا از آقای نوذر نماینده دوستان زیتون خواسته شود تا عکس و مشخصات کامل و آدرس کلیه اعضاء نمایندگی را به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی در اختیار ساواک قرار دهد.
2- مراتب مجدداً به وزارت خارجه (طی نامه) منعکس تا از آن طریق بنحو مقتضی مجدداً اقدام گردد.
3- به شهربانی کل کشور اعلام گردد که مراقبت بیشتری از دیپلماتهای اسرائیلی معمول و با توجه به موضوع و بودن سرکنسول اسرائیل در آنکارا تحت پوشش مراقبت از اعضاء نمایندگی اسرائیل عکس و مشخصات و آدرس کلیه آنان را اخذ و به ساواک ارسال دارند.
اگرچه ساواک هم چنان درصدد دسترسی و دستیابی به اسامی و مشخصات کامل تمامی کارکنان و اعضای ایرانی و اسرائیلی دفتر نمایندگی و یا سفارت غیررسمی و مخفی اسرائیل در ایران بود و در این باره به اقدامات فراوان و پراکنده‌ای دست زده بود، با این حال، وزارت امور خارجه همواره با تسامح و تعلل نسبت به موضوع و تقاضای ساواک برخورد می‌کرد. این مسئله نشان می‌دهد که یا مقامات بلند پایه وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی مجوز و اختیارات لازم را برای این همکاری نداشتند و احتمالاً دست‌های پشت پرده آنها را از این همکاری منع می‌کرد. یا این که آنها خود نیز ناتوان و عاجز از این بودند که به اسامی کامل کارکنان و اعضای سفارت مخفی اسرائیل در ایران دسترسی داشته باشند. به بیان دیگر، به دلیل پنهان کاری و پیچیدگی بسیار شدید مقامات اسرائیلی، حتی وزارت امور خارجه دولت شاهنشاه به طور دقیق نمی‌دانست که چه تعداد از مأموران اسرائیلی در بخش‌های مختلف نمایندگی اسرائیل در ایران حضور دارند و فعالیت می‌کنند. به هر روی، ساواک در تعقیب اهداف مأموریت‌های خود ناگزیر از مکاتبه با وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی بود. آن چنان که چند سال بعد از این، در سال 1354 در نامه دیگری به وزارت امور خارجه همان خواسته‌های قبلی را مجدداً به شرح زیر تکرار کرد:
خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن ارسال مشخصات کامل و عکس کلیه اعضای نمایندگی اسرائیل در تهران، چنان چه در آینده نیز عضو جدیدی اعزام گردید، مشخصات ملحق به عکس وی را اخذ و به این سازمان ارسال دارند.
به دنبال پیگیری‌های یاد شده ساواک با ارسال فهرست اسامی سیزده نفر از کارکنان ایرانی و اسرائیل دفتر نمایندگی اسرائیل درخواست می‌کند که شماره صندوق پستی و نیز شغل و محل کار و سکونت آنان به این تشکیلات اعلام شود. افرادی که اسامی آنها در فهرست ذکر شده عبارتند از :
موشه اشتال(اشتاهل) دارای تابعیت اسرائیلی، پروین حکیم‌زاده، عذرا هرش، مهرانگیز آقایی‌پور، فری‌پور لاوی، نصیر آقاجی، محمد یزدی، آرشالوس مارکاریان، علی کازاویانی، منصور سیونیت، اباذر استانه‌ای، شیمون ذکائی، ناصر عذاوی.
در اجرای دستور‌العمل یاد شده، ساواک نسبت به شناسایی محل سکونت کارکنان نمایندگی اسرائیل اقدام همه‌جانبه‌ای به عمل می‌آورد. آن چنان که بر اساس گزارش‌های موجود، آدرس منزل فروغ نیکوکار  امیر الیاسیان ، شکراله نفتول  پس از شناسایی دقیق با ذکر دقیق تمامی جزئیات به ادارات و مقامات ذی‌ربط آن دستگاه ارسال می‌شود.
مرتضی ربانی ، فائزه نوشادی ، دوا ، خداداد لیونیت ، ژیلا نامدار ، وحدت آقایی  و ... از جمله، دیگر کارکنان محلی یا ایرانی سفارت مخفی اسرائیل در ایران بودند که ساواک نسبت به شناسایی نشانی منزل مسکونی آنان اقدام کرده بود. خانم نیتا اتصون منشی نمایندگی اسرائیل از جمله کارکنان اسرائیلی بود که محل سکونت او در خیابان نجارت، خیابان دوازدهم، پلاک 27، طبقه سوم، مورد شناسایی واقع و گزارش شده بود.  هم چنین یوتوات دیپلمات دیگر نمایندگی اسرائیل که در خیابان وزرا، خیابان 21، کاشی 3 طبقه دوم ساکن بود.
نشانی مأمور دیگر اسرائیلی از طریق پلاک اتومبیل سرویس (17993) شناسایی و گزارش می‌شود که سوژه در خیابان کاخ شمالی، کوچه دوازدهم، پلاک 14 سکونت دارد.
ساواک در مسیر تعقیب اهداف و برنامه‌ای اعلام شده، مبنی بر شناسایی فعالیت‌ها، رفت و آمدها، نشانی محل سکونت مأموران اسرائیلی و کارکنان نمایندگی اسرائیل، به شهربانی کل کشور دستور داد کلیه شماره اتومبیل‌های نمایندگی موردنظر را به همراه مشخصات کامل آنها به این سازمان اعلام کند .
حدود یک ماه پس از این درخواست، نامه دیگری در قالب یک یادداشت اداری، از سوی اداره دوم عملیات به اداره سوم پشتیبانی به شرح زیر ارسال شد:  خواهشمند است دستور فرمایید لیست کامل شماره، نوع و رنگ اتومبیل‌های نمایندگی اسرائیل در ایران را به این اداره اعلام نمایند .
به دلیل عدم دریافت پاسخ روشن از شهربانی کل کشور، ساواک در اردیبهشت 1349، طی نامه دیگری از آن تشکیلات درخواست کرد که نسبت به اعلام شماره اتومبیل‌های نمایندگی اسرائیل تسریع به عمل آورند . درخواست ساواک از شهربانی کل کشور هم چنان بی‌پاسخ گذاشته می‌شد.
آیا شهربانی کل کشور نسبت به درخواست رئیس ساواک به عنوان بالاترین مرجع و مقام امنیتی و اطلاعاتی دستگاه سلطنت پهلوی تعلل می‌ورزید و کوتاهی می‌کرد یا عوامل ذی نفوذ اسرائیلی در پس پرده قدرت و حکومت پهلوی اعمال نفوذ می‌کردند و سبب می‌شدند تا شهربانی کل کشور در این خصوص سکوت نماید؟
به هر روی ساواک پس از ماه‌ها انتظار، برای چندمین بار در آبان 1350، به رئیس شهربانی کل کشور نوشت:  خواهشمند است دستور فرمایید لیستی از شماره اتومبیل‌های متعلق به نمایندگی اسرائیل را تهیه و به این سازمان ارسال دارند .  سرانجام، طلسم شکست و شهربانی کل کشور طی نامه‌ای  به رئیس ساواک شماره فقط نه (9) اتومبیل متعلق به نمایندگی اسرائیل را به شرح زیر اعلام کرد:
81356-3                   81347-2                       78369-1
81418-6                  81367-5                        81357-4
73527-9                  81851-8                       81849-7
جالب این که علی‌رغم همه پی‌گیری‌ها و درخواست‌های مکرر ساواک، شهربانی کل کشور، بدون اشاره به نوع، رنگ و یا مشخصات دیگر اتومبیل‌ها و صرفاً با ذکر شماره‌های یاد شده، از هرگونه پاسخ دیگر خودداری کرد!  ساواک به تدریج به مرحله‌ای رسیده بود که شماره تلفن و نشانی منزل شمار قابل توجهی از مأموران اسرائیلی نمایندگی رژیم صهیونیستی را شناسایی کرده و به دست آورده بود و از این طریق نه فقط مکالمات آنها را شنود بلکه رفت و آمدهای آنها را نیز کنترل می‌کرد و تحت نظر قرار می‌داد.
اگر چه مقامات ساواک در مقابل تکاپوی مرموز و همه‌جانبه اسرائیلی‌ها در ایران اقدام خاص و قابل توجهی نمی‌کردند و یا اجازه نداشتند انجام دهند، اما رفت و آمد آنها را تحت نظر و تعقیب قرار می‌دادند و اطلاعات نسبتاً جامع و گسترده‌ای در این خصوص داشتند. در یکی از گزارش‌های ساواک درباره تردد پیک سیاسی هفتگی اسرائیل چنین آمده است:
پیک سیاسی سفارت اسرائیل روزهای دوشنبه هر هفته با هواپیمایی العال به وسیله یک نفر از کارمندان وزارتخانه اسرائیل به تهران حمل می‌گردد و در فرودگاه به وسیله کارکنان نمایندگی اسرائیل تحویل گرفته می‌شود .بر اساس یکی از اسناد موجود، ساواک در سال 1356، طی نامه‌ای به اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش، درباره رفت و آمد اتومبیل‌های مشکوک به نمایندگی اسرائیل نوشته است:
بازگشت به نامه شماره 1/10009-02-501-430-[مورخ] 7/6/[1356] 36، نمایندگی اسرائیل در خیابان کاخ، نبش بزرگمهر، پلاک‌های 145 و 147 واقع است.
خواهشمند است دستور فرمائید آدرس دقیق محل موردنظر را به انضمام شماره اتومبیل‌های مشکوک تعیین نموده و مشخص سازند کدام یک از مؤسسات وابسته به نمایندگی اسرائیل در این آدرس مستقر است تا اقدام مقتضی به عمل آید .
نمونه دیگر تعقیب خود مأموران اسرائیلی و شناسایی محل و منازل مسکونی آنها از سوی ساواک بود. گزارش زیر چنین روایت می‌کند:
آقای دیان کارمند نمایندگی اسرائیل و عضو سرویس [اطلاعاتی موساد]، آپارتمانی در خیابان امیرآباد، خیابان اول پلاک 83، جهت سکونت اجاره کرده است. منزل مذکور متعلق به یک نفر کلیمی به نام دکتر حکیمیان است. نسبت به شناسایی سایر ساکنین منزل اقدام می‌گردد .


ایران و اسرائیل در دوران سلطنت پهلوی ، محمد تقی تقی پور ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی