ظل السلطان، شاهزاده ای با ژست شاهانه


1394 بازدید
ظل السلطان

 ظل السلطان، شاهزاده ای با ژست شاهانه

  حکومت ظل السلطان در اصفهان، با قلع و قمع مخالفان، سرکوب شورشهای محلی و داخلی، تخریب بناهای تاریخی و همچنین افزودن بر داراییهای کلان، از طریق دست اندازی بر اموال مردم گذشت و از آنجا که مملکت داری جایی در ذهنیت قاجار نداشت، اغلب اوقات را به شکار و بلوک گردی و خوشگذرانی سپری می کرد.
نواندیش-محمدحسن سلیمانی: مسعود میرزا ظل السلطان، پسر ارشد ناصرالدین شاه و داماد امیرکبیر، آنچنان کیابیایی در میان شاهزادگان قاجاریه داشت که اگر مادرش، عفت السلطنه از دودمان شاهان قاجار و از زنهای عقدی ناصرالدین شاه بود؛ بی گمان پس از ترور پدرش به دست میرزا رضا کرمانی، بر تخت حکومت می نشست، اما بخت با او یار نبود و برادر ناتنی اش،
حسرت ولایتعهدی، از همان کودکی حسادت برادرش مظفرالدین میرزا را در جانش بر انگیخت و تا پایان عمر، آرزوی مالکیت و پادشاهی یک دم از مخیله اش دور نشد، هر چند او در سال 1278 ه.ق در حالی که سیزده سال بیشتر نداشت، به حکومت مازندران و ترکمن صحرا و سمنان و دامغان منصوب گردید و چهار سال در این سمت باقی ماند.
شاید همین حسادت روز افزون بود که ظل السلطان را واداشت هنگامی که حاکم مقتدر اصفهان بود به این فکر بیفتد که خود را به جای مظفر الدین میرزا، ولایتعهد پدرش کند. او برای این امر حاضر شد که یک میلیون تومان به شاه تقدیم کند تا اینکه او را ولیعهد کند، اما موفق به این امر نشد، سپس در اوایل سال 1303 ه. ق که به تهران آمده بود، پس از یأس از ولایتعهدی تلاش کرد که ناصرالدین شاه، کامران میرزا نائب السلطنه را از وزارت جنگ معزول کند و او را وزیر جنگ نماید که این امر نیز محقق نشد.
مسعود میرزا ظل السلطان که از نظر تمول و ثروت و طول مدت حکمرانی و قدرت، یکی از رجال شاخص و منحصر به فرد قاجاریه به شمار می رود با هیچ یک از اقوام خود قابل مقایسه نیست. او در طول مدت عمر خود، سی و چهار سال متوالی حاکم اصفهان و قریب چهل و پنج سال متناوب حاکم مازندران و اصفهان و فارس و مدتی نیز فرمانروای مطلق العنان هفده شهر ایران بوده است.
حکومت ظل السلطان در اصفهان، با قلع و قمع مخالفان، سرکوب شورشهای محلی و داخلی، تخریب بناهای تاریخی و همچنین افزودن بر داراییهای کلان، از طریق دست اندازی بر اموال مردم گذشت و از آنجا که مملکت داری جایی در ذهنیت قاجار نداشت، اغلب اوقات را به شکار و بلوک گردی و خوشگذرانی سپری می کرد.
پارک مسعودیه تهران، باغ نو، باغ حاجی آباد، باغ ابریشم، باغ اکبرآباد، شکارگاه و عمارت قمشلو و ابنیه قهدزیجان و کوجان اصفهان، میل وافر شاهزاده قاجار را به ملک و دارایی نشان می دهد. هر چند تشکیل قشون منظم، تأسیس روزنامه فرهنگ، افتتاح مدرسه همایونی به سبک جدید و مدرسه نظامی برای تعلیم داوطلبان قشون، از جمله اقدامات ظل السلطان در اصفهان است که نباید از نظر دور داشت.


سایت نواندیش