فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو


1692 بازدید

فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو
استفتاء از آیت‌الله میرزا محمدحسن شیرازی درباره استعمال تنباکو و یا رفع امتیاز، همراه با پاسخ نامبرده در حاشیه نامه مبنی بر حرام بودن آن به هر شکل و عدم منع آن در صورت لغو امتیاز، و تأیید حکم توسط شیخ فضل‌الله نوری