اتحاد مسلمانان


1906 بازدید

اتحاد مسلمانان
موضوع : حسینیه ارشاد

شماره : 30987/20 ه 3 تاریخ 16/10/46

در ساعت 0800 روز 12/10/46 قرار شد نماز عید فطر وسیله آقایان فلسفى، حجازى و شریعتى خوانده شود ولى هیچیک از نامبردگان شرکت نکردند و اکثر جمعیت مسجد را ترک نمودند و در ساعت 1030 مرتضى مطهرى در حسینیه حاضر شد و درباره اتحاد و یگانگى مسلمانان صحبت نمود و در پایان اظهار داشت رؤساى جمهورى اسبق امریکا سعى داشتند بین کشورهاى اسلامى اختلاف اندازند و گفته بودند مسلمانان باید روى ملیت تکیه کنند نه روى ایمان همین موضوع ضربه بزرگى باسلام و اسلامیان وارد کرد. جلسه در ساعت 1100 خاتمه یافت و عده شرکت کننده در حدود 1000 نفر بودند.

نظریه رهبر عملیات :

اظهارات منبع مورد تایید است.

اصل در پرونده ف ـ ل بایگانى است 135

با پرونده مرتضى مطهرى ارائه شود

316 صالحى

23/10/46

بایگانى شود 3/11/46

م ـ ط ـ 12