به زیر کشیدن مجسمه شاه در میدان بهارستان


1940 بازدید

به زیر کشیدن مجسمه شاه در میدان بهارستان