حرکت شهر به شهر اشغالگران انگلیسی


2133 بازدید

حرکت  شهر به شهر اشغالگران انگلیسی
گزارش ؛ 24/6/20 ؛ تویسرکاناز ساعت 7 الی ساعت 13 ، تقریباً چهارصد کامیون حامل سرباز انگلیسی و هندی با لوازمات از خط کرمانشاه وارد تویسرکان و به سمت ملایر حرکت کردند و بعداً هم تا الان که ساعت 16 است مرتباً عبور میکنند.