برچیدن اعلامیه های نصب شده به دیوار حوزه علمیه


1577 بازدید

برچیدن اعلامیه های نصب شده به دیوار حوزه علمیه
از : ساواک قم تاریخ 16/11/45

به : تیمسار ریاست ساواک اداره کل سوم شماره : 3292/21امروز مصادف با 25 شوال و چهارمین سالگرد جریان مدرسه فیضیه از طرف حوزه علمیه قم چند برگ اعلامیه خطى بدیوارهاى داخلى مدرسه فیضیه الصاق که توسط مأمورین شهربانى کنده شد متن اعلامیه از طرف طلاب مدرسه فیضیه مجلس یادبودى بعدازظهر امروز برقرار میباشد و از طلاب دعوت شده که شرکت نمایند پیش‏بینى‏هاى لازم بعمل آمد و بمسئولین مدرسه تذکر داده شد و امکان دارد مجلس مذکور تشکیل نشود معهذا مراقبت کامل ادامه دارد و نتیجه پستى بعرض خواهد رسید

تلگرافى مخابره گردیداز طرف رئیس ساواک بکائى