سفیر امریکا: امینی را من نخست‌وزیر کردم


2372 بازدید

سفیر امریکا: امینی را من نخست‌وزیر کردم
گزارش محرمانه زیر حاکی از میزان نفوذ و دخالتهای سفیر امریکا در عزل و نصب بالاترین مقامهای سیاسی ایران است.