جمع ‏آورى مدارک علیه دولت


2493 بازدید

جمع ‏آورى مدارک علیه دولت


تاریخ 11/7/44

شماره : 2247طبق اطلاع واصله. آقاى سناتور سیدجلال‏الدین تهرانى مدارک و دلایلى علیه دولت جمع‏آورى کرده و در نظر دارد طى یک نطق شدیداللحن در یکى از جلسات علنى مجلس سنا به دولت حمله نماید.

اصل در پرونده ت ـ ه ـ 23 بایگانى مى‏باشد

محترما در صورت تصویب ارسال شود احمدى

یک نسخه در پرونده سیدجلال تهرانى بایگانى است

محترما در صورت تصویب ارسال شود 11/7

1ـ اقدام نمایند

2ـ برگ 1 امضا نداشته باشد

این اطلاعیه در پرونده دولت آقاى هویدا به کلاسه د ـ 468

بایگانى شود... 28/7/44

گیرندگان : ریاست ساواک استان مرکزى جهت استحضار و تحقیق و اعلام چگونگى

33260/322 ـ 13/7/44