شهید رجایی: سیاست اصلی ما بر اساس خواست مردم است


شهید رجایی: سیاست اصلی ما بر اساس خواست مردم است


روزنامه جمهوری اسلامی؛ 17 آبان 1359«... برای ما مسأله‌ای نیست که ریگان آمده و کارتر رفته. یک موقعی بود که سیاست مملکت ما به دست امریکائیان بود. آن وقت مهم بود که چه کسی انتخاب بشود. امروزه این مردم ما هستند که سیاست خودشان را ترسیم می‌کنند. بنابراین باید ریگان فکر کند که آمده روی کار و با ما چگونه رابطه داشته باشد. ما راه خودمان را می‌رویم. برنامه‌ریزی اصلی سیاست ما بر اساس خواست مردم است و همچنانکه گفته‌ام تعیین‌کننده جنگ نیز ملت ما هستند. بنابراین آنقدری که شاید برای امریکا و کشورهای اقمارش مهم باشد که چه کسی می‌آید و چه کسی نمی‌آید، برای کشوری که مستقل شده و می‌خواهد این استقلالش را ادامه بدهد و به خودش متکی است، اهمیت ندارد و تکرار می‌کنم که این آنها هستند که باید فکر کنند با ما چگونه رفتار می کنند...»