استعلام از ساواک


2063 بازدید

استعلام از ساواک


گزارش درباره آقاى مهندس مهدى بازرگان استاد دانشگاه تهران

شهربانى کل کشور به منظور صدور گذر نامه جهت نامبرده بالا به قصد کشورهاى اروپا نظریه سازمان را استعلام نموده است.

سابقه نامبرده یکى از اعضاى فعال نهضت مقاومت ملى و از طرفداران سرسخت دکتر مصدق مى‏باشد که در تاریخ 5/2/34 طبق ماده 5 فرماندارى نظامى بازداشت و ضمن بازرسى از منزل وى مقدارى کتب مضره از قبیل (راه مصدق راه ملت است ـ پیام نهضت ملى ایران ـ نشریه درود فراوان به ملت پیکار جوى ایران) کشف مى‏گردد.

مشارالیه در تاریخ 22/8/36 به اتهام عضویت در نهضت مقاومت ملى سازمان احضار و پس از بازجوئى عضویت خود را در احزاب منکر لیکن اعتراف نموده با حزب ایران همکارى داشته و داوطلبانه در آنجا سخنرانى مى‏نموده است بعد از قیام ملى 28 مرداد1 باز همچنان به فعالیت خود ادامه داده و عده‏اى از دانشجویان دانشگاه را تحت عنوان‏انجمن اسلامى دانشجویان دور خود جمع کرده و به عناوین مختلف جلساتى در مساجد تشکیل و فعالیت‏هایى مى‏نماید. با عرض مراتب فوق صدور هرگونه دستورى موکول به اوامر عالى است. از شرف عرض اعلیحضرت همایونى گذشت فرمودند:

1) لازم نیست برود

2) تعین کنید قصد این عبور از مسافرت به خارج چراست؟

3) اگر سرتیپ ریاحى هنوز به مسافرت نرفته نرود ولى طبق اطلاع فعلاً رفته است. 24/7