اختلاف در هیئت دولت


1425 بازدید

 اختلاف در هیئت دولت


به : 327 تاریخ 2/2/48

از : 20 ه 5 شماره : 34446/20 ه 5اخیرا در هیئت دولت دودستگى عجیب رخ داده حتى مردم عادى از آن سخن مى‏گویند. عده‏اى معتقدند که بعضى وزرا وابسته به سازمان سیا مى‏باشند از قبیل آموزگار. زاهدى. پرتو. حسن زاهدى. گودرزى از نخست‏وزیر حرف‏شنوى ندارند و تاکنون چند مرتبه بین آنان دلتنگى بوجود آمده است و در مقابل دولت هویدا از طرف عده‏اى که وابسته به فراماسونرى هستند مانند ستوده. کشفیان. روحانى. نیک‏پى تقویت مى‏شوند.

نظریه منبع : در حال حاضر مردم منتظر یک اصلاح عمیق و فورى در وضع عمومى مى‏باشند و حالت انتظار در همه مردم موجود است

نسخه اول محصول منبع

بهره‏بردارى و در پرونده وزراء فوق منعکس شد

بررسى ـ بهره‏بردارى محصول منبع 3/2/48