فرمان شاه برای برافراشتن پرچم ایران روی کشتیها در اروندرود


2214 بازدید

فرمان شاه برای  برافراشتن پرچم ایران روی کشتیها در اروندرود