تیراندازی به سوی مردم در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


2160 بازدید

تیراندازی به سوی مردم در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲