فداکاری برای سربلندی اسلام


1420 بازدید

فداکاری برای سربلندی اسلام
فداکاری برای سربلندی اسلام

به : 316 تاریخ : 15/2/45

از: 20/ ه‍ شماره: 3119/20 ه‍

موضوع : اظهارات شیخ غلامحسین جعفری

روز 10/2/45 بعد از نماز شیخ غلامحسین جعفری پیشنماز مسجد جامع در مقابل جمعیت که در حدود 50 الی 60 نفر بودند ضمن اظهار عدم رضایت از شرکت افراد در مسجد مزبور گفت من نمی‌دانم آخر چرا این وضع را برای مسلمانان به وجود آورده‌اند؟ ما حتی حرف معمولی و یومیه خود را نمی‌توانیم بزنیم از یک طرف تلفن می‌کنند و تهدید می‌نمایند و از طرف دیگر مأمور می‌فرستند که حق صحبت کردن نداری. جریان ما و اینها مانند آن گربه دزد شده که چوب بر می‌داری گربه فرار می‌کند و ما هنوز حرفی نزده‌ایم آنها دستپاچه می‌شوند. به هر حال روحانیون مبارزه‌ای را که شروع کرده‌اند دنبال خواهند نمود و از تهدید هراسی ندارند. مراجع تقلید ما فداکاریها کرده‌اند و از تهدید نترسیده‌اند. مرجع تقلید عالی‌قدر ما آیت‌الله خمینی نهضتی را که پایه‌گذاری کرده به این آسانی از آن دست بردار نیست کمااینکه در نجف به مبارزات خود ادامه می‌دهد تمام مراجع درباره سربلندی اسلام از دل و جان فداکاری خواهند نمود و با حکومت‌هایی مانند حکومت یزید مبارزه می‌نمایند شما تا می‌توانید دست از مبارزه بر ندارید، همان‌طوری که رفقای ما دارند شب و روز فعالیت می‌کنند و از شکنجه و عذاب بیمی ندارند. نامبرده در خاتمه صحبت‌های خود ضمن دعا گفت خدایا علما و روحانیون را یاری کن. خدایا مراجع تقلید عالی‌قدر ما آقایان حکیم، خمینی، خوئی و شیرازی را یاری کن. این مجلس در ساعت 2030 پایان پذیرفت.