خاطره دیدار سیداحمد خمینی و هویدا


948 بازدید

 بینا توکلی در خاطرات خود به روزهای دستگیری امیرعباس هویدا اشاره کرده و این که امام گفته بود هر چه می‌خواهد در اختیارش بگذارند.

یکی دو روز پس از پیروزی انقلاب هویدا را به مدرسه رفاه آوردند. او را به طبقه دوم مدرسه رفاه بردند و در یک محل اختصاصی و اطاق مستقل نگهداری کردند چراکه با کسی ارتباط نداشته باشد. او آدم زیرکی بود. نمی‌دانم چه کسی او را بازداشت کرد؛ ولی دستگیری و انتقال هویدا مردمی بود. و در آن ایام مردم عوامل رژیم را پس از دستگیری به مدرسه رفاه تحویل می‌دادند.
 
البته هویدا در زندان شاه بود . هویدا در این اواخر دستگیر شد؛ نصیری هم در زندان بود. این دستگیری‌ها در اواخر رژیم پهلوی بود و اینها در زندان جمشیدیه بودند، ولی وقتی درب زندان را باز کردند، اینها می‌خواستند فرار کنند اما توسط مردم دستگیر و به مدرسه رفاه آورده شدند.
 
در روزهای بازداشتش کسی با او ملاقاتی نداشت. ولی یک روز حاج احمد آقا اظهار علاقه کرد که من می‌خواهم هویدا را ببینم. گفتم چشم؛ ایشان را به طبقه دوم مدرسه رفاه بردم و حاج احمد آقا با هویدا صحبت کرد. از گفتگویی که میان آنها انجام شد این را بیاد دارم که احمد آقا به او گفت: این چه کارهای بود که کردی؟ هویدا هم گفت که : کار من نبود بلکه کار سیستم بود!
 
هویدا خیلی حراف بود. همه کارهای خودش را به گردن سیستم انداخت. نکته مهمی که در آن ایام بخاطر دارم این است که حضرت امام هم دستور دادند هر چه می‌خواهد برای او فراهم کنید. لباس خواب، غذای خوب، و...


قانون