انتخابات با داد و ستد اسکناس !


2079 بازدید

تاریخ گزارش: 9/11/51

شماره گزارش: 44094/20 ه‍ 21

موضوع: اظهارات جعفر جعفری نائینی درباره جواد سعید معاون دبیرکل حزب ایران نوین

ساعت 0930 روز یکشنبه اول بهمن ماه آقای جعفر جعفری نائینی دبیر حزب در استان مازندران ساری در یک مذاکره کاملاً دوستانه ادعا کرد که آقای دکتر سعید معاون اجرایی و مشاور دبیرکل فرد نادرستی بوده و در زمینه انتخابات از هر فردی که میخواست کاندیدا شود 10 هزار تومان و از آنها که انتخاب شده اند 30 هزار تومان دریافت می‌‌داشته است. او در انتخابات دخالت‌های ناروا کرده و هیچ کاری را بدون نفع مادی انجام نمی دهد.

وی از پیرزاد رئیس انجمن شهر آمل به خوبی یاد کرد و افزود که او اگرچه آدم معمولی است ولی مرد خوبی است و موضوع جلوگیری او از فعالیت های کارگران در انتخابات صحت ندارد.

از دکتر یزدان پناه نسبت به دخالت یا عدم دخالتش در انتخابات آن منطقه اظهار داشت که او واقعاً فردی بی نظر است و ابداً در این زمینه‌ها کمترین دخالتی نداشته و آن چه که توصیه می‌کند بی‌طرفی است.

نظریه چهارشنبه: باتوجه به اینکه مذاکرات خصوصی بوده هرگونه تحقیق مستقیم موجب شناخته شدن شنبه خواهد شد. ضمناً موضوع سوءاستفاده جواد سعید در امر انتخابات از طرف منابع دیگر نیز عنوان شده است. انجمن.


انتخابات با داد و ستد اسکناس !