همکاری وزیر بهداری با اشرف پهلوی در قاچاق مواد مخدر


2895 بازدید

همکاری وزیر بهداری با اشرف پهلوی در قاچاق مواد مخدر
در میان زنان درباری، اشرف پهلوی در بی‌بندوباری و فساد اخلاقی گوی سبقت را از سایرین ربوده بود. سند زیر نمونه‌ای از این واقعیت را نشان می‌دهد.