همبستگی نظامیان اصفهان با امام خمینی


1952 بازدید

تظاهرات ضد ملی تعدادی از پرسنل یگان هوانیروز در اصفهان
ساعت 1400 روز 15/11/57، حدود سیصد نفر از پرسنل، فوق‌الذکر در شهر اصفهان با لباس فرم مقابل مسجد سید‌ شهر مزبور اقدام به تظاهرات ضد دولتی نموده و همبستگی خود را با آیت‌الله خمینی اعلام داشته‌اند. ضمناً حدود ساعت 1800 همان روز تعدادی حدود پنجهزار نفر در فلکه احمد‌آباد اجتماع که بین آنان قریب پانصد‌نفر از پرسنل واحد مذکور با لباس نظامی نیز حضور داشته و آیت‌الله طاهری در این اجتماع اظهار نموده «احساسات شما را به آیت‌الله خمینی تلگراف خواهم کرد تا دولت تصور نکند ما در اینجا ساکت نشسته‌ایم. ما همه گوش به فرمان آیت‌الله خمینی هستیم.»
ارزیابی خبر :
خبر صحبت دارد.


همبستگی نظامیان اصفهان با امام خمینی