دستگیری گروه ترور ولیعهد


دستگیری گروه ترور ولیعهد
10مهرماه 1352 مطبوعات از دستگیری گروهی 12 نفره با مشی مارکسیستی که قصد ترور ولیعهد را داشتند خبر می‌دهند. پس از برگزاری دادگاه، کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی بهمن ماه همان سال اعدام می‌شوند.