تصاویری از ارتشبد غلامرضا ازهاری


1817 بازدید

تصاویری از ارتشبد غلامرضا ازهاری


نشسته سالارالدوله

نشسته سالارالدوله

نشسته سالارالدوله

نشسته سالارالدوله

نشسته سالارالدوله