جواد خان گنجه‌ای؛ مرزدار ایرانی قفقاز


2155 بازدید

جواد خان گنجه‌ای؛ مرزدار ایرانی قفقاز

جواد خان گنجه‌ای؛ مرزدار ایرانی قفقاز به کوشش حسین احمدی در 182 صفحه از سوی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در سال 93 منتشر شده است.


 

دویست سال از جدایی بخش بزرگی از قفقاز –معروف به 14 شهر قفقاز- از پیکره ایران می‌گذرد.

منطقه قفقاز از دوره باستان در قلمرو کشور ایران جای داشت. نقطه عطف مبارزه ایرانیان در قفقاز با دو قدرت نوظهور عثمانی و روسیه به اواخر دوره صفویه بر می‌گردد. شاه اسماعیل با رسمی کردن مذهب شیعه و ایجاد حکومت ملی نقش اساسی در اعاده مرزهای ایران و بالطبع حفظ کشور داشت. پادشاهان صفوی بخش بزرگی از وقت خود را صرف مبارزه با عثمانی‌ها و سپس روس‌ها نمودند که در این میانه ایرانیان بسیاری با فداکاری جان، مال و ناموس خود به حراست از حدود و ثغور این کشور پرداختند.

خاندان زیاداغلی قاجار در دوره سلطنت شاه عباس اول به عنوان یکی از خاندانهای بزرگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای در حفظ کشور ایران داشتند. که در این میانه نقش جوادخان گنجه‌ای همچون مرواریدی در این بین می‌درخشد. او که تا پای فدا کردن جان خود و خانواده‌اش در تقابل با روسها ایستاد در دهه اخیر متأسفانه مورد سوءاستفاده قومی و زبانی قرار گرفته است.

«جواد خان گنجه‌ای مرزدار ایرانی قفقاز» ‌می کوشد تا با ارائه اسناد و مدارک و مجموعه مقالاتی درباره این شخصیت تاثیر گذار و مبارز در تاریخ مبارزه این سرزمین با استبداد و استعمار روس، ‌ برهه مهمی از تاریخ ایران زمین را که به جدایی بخش بزرگی از قفقاز از پیکره ایران شد را به تصویر بکشد. در جریان این جدایی ایرانیان بسیاری با فداکاری جان، مال و ناموس خود به حراست از این سرزمین پرداختند. جواد خان گنجه‌ای نیز تا پای فدا کردن جان خود و خانواده‌اش برای مبارزه با روس‌ها پیش رفت و در این میان همچون نگینی می‌درخشد.

فهرست مطالب کتاب:

نقش برادران زیادخانوف در روابط ایران و جمهوری آذربایجان (با تأکید بر اسناد وزارت خارجه ایران)/ حسین احمدی

خاندان زیاد اوغلی قاجار؛ مرزداران ایران در گنجه/ محمد بهمنی قاجار

جواد خان گنجه‌ای در برابر روس‌ها/ رحیم رئیس نیا

جواد خان گنجه‌ای به روایت منابع جمهوری آذربایجان/ مسعود عرفانیان

فرزندان و بازماندگان جواد خان گنجه‌ای/ محمدعلی بهمنی قاجار

طیران قلم

کتابشناسی جنگ‌های روسیه علیه ایران/ رحیم نیکبخت

ضمائم شامل:

نامه‌های جواد خان گنجه‌ای

معرفی کتاب

نام های اشخاص


ویژه نامه ایام روزنامه جام جم