اولین آتش نشانی ایران در تبریز دائر شد


1303 بازدید

با نگاهی به اسناد و مدارک موجود درباره تاریخچه تأسیس نخستین آتش نشانی به این نتیجه می‌رسیم که در سال1221 هجری شمسی زمانی که تبریز در تصرف نیروهای اشغالگر روسی قرار داشت، این کشور استعمارگر نه به دلیل ارائه خدمت به مردم بلکه برای منافع اقتصادی و سیاسی نیروهای وابسته به خود اقدام به ایجاد یک واحد آتش نشانی در تبریز کرد؛ به همین دلیل تبریز را می‌توان نخستین شهر دارای آتش نشانی در کشور دانست. «برج یانقین» که نماد برج آتش نشانی‌های کشور است، نزدیک به یک قرن پیش در محوطه اطفائیه قدیم و سازمان آتش نشانی فعلی بنا نهاده شد که نقش دیده بانی و خبری را ایفا کرد و امروز یک اثر تاریخی به حساب می‌آید. 


خبرگزاری فارس ، 6 مهر 1386