شایعه‌افکنی شگردی قدیمی


2253 بازدید

شایعه‌افکنی شگردی قدیمی
تاریخ : 6/7/45

به : بخش 322 شماره : 695 ـ 300/ الف

موضوع : دکتر احمد علی‌آبادیدکتر احمد علی‌آبادی از قول سردار فاخر حکمت به یکی از دوستان خود گفته است دولت آقای هویدا پس از بازگشت شاهنشاه تغییر خواهد کرد و اگر نتوان بر سر جانشینی آقای هویدا توافق حاصل نمود مسلماً کابینه ترمیم می‌شود و چند نفر از وزراء مخصوصاً وزیر کشاورزی تغییر خواهد کرد.

دکتر علی‌آبادی از قول ویشکایی عضو هیأت عامل سازمان برنامه که ضمناً با مهندس شریف امامی رئیس مجلس سنا هم نزدیک می‌باشد گفته است که امریکایی‌ها برخلاف آنچه شایع شده مایل نیستند آقای جمشید آموزگار و یا آقای عبدالرضا انصاری نخست‌وزیر شوند و این شایعات را وابستگان انجمن تحصیل‌کرده‌های اروپا منتشر می‌کنند تا بتوانند استفاده نمایند.

بررسی و بهره‌برداری گردید در پرونده 225012 بایگانی شود 19/7/45

کمیته مجلسین