حمله به سیاستهای آمریکا در منابر


2066 بازدید

حمله به سیاستهای آمریکا در منابر


درباره : اتحادیه وعاظ و اهل منبر وابسته به فلسفى

به: ریاست ساواک استان مرکز تاریخ 10/12/41

از: اداره کل سوم 316 شماره: 64157اطلاعیه واصله با تقویم ب ـ 3 حاکیست که در اتحادیه مزبور تصمیم گرفته شده که در منابر بسیاست آمریکا حمله شود و چند روز است در منابر از طرف وعاظ این تصمیم عملى شده و در جلسه بعد از ظهر روز 27/11/44 که مجلس فاتحه خوانى یکى از وعاظ قدیمى در مسجد ارک برگزار شده اعتماد زاده واعظ باتفاق فلسفى به مجلس مزبور آمدند. اعتمادزاده بمنبر رفت بآمریکائیها رسما حمله کرد و با عباراتى روشن بدگوئى نمود و این تصمیم بدانجهت گرفته شده که حوادث اخیر ایران و منکوب ساختن روحانیون را در اثر سیاست آمریکا میدانند و در جلسات خود گفته‏اند حال که در قضایاى جنگ ویتنام سیاست آمریکا در دنیا مورد انتقاد قرار گرفته موقعیت دارد ما هم براى تضعیف سیاست مزبور باین اقدام دست بزنیم. تیمسار ریاست ساواک ذیل این اطلاعیه پى نوشت فرمودند «به فلسفى و وعاظ ابلاغ شود که حق صحبت در روى منبر که مکانى مقدس و براى امور دینى باید استفاده شود در امور سیاسى را ندارند و چنانچه دیده شود بازداشت و تسلیم دادگاه نظامى خواهند شد و باید این عمل بشود ضمنا ممکن است از مقامات کمونیستى پول گرفته باشند در اینمورد نیز مراقبت و معلوم شود» علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید در اجراى اوامر معظم له اقدام لازم و شایسته معمول و نتیجه را باین اداره کل اعلام دارند ـ مدیر کل اداره سوم ـ مقدم11ـ سپهبد ناصر مقدم فرزند یعقوب، مدیر کل وقت اداره سوم ساواک، تحصیلات نظامى خود را در دانشکده افسرى و دانشگاه جنگ و فرماندهى عالى ستاد مشترک بپایان رسانید و علاوه بر تحصیلات نظامى، در رشته حقوق قضایى از دانشگاه تهران فارغ‏التحصیل شد. او مشاغلى چون فرماندهى یگان‏هاى مختلف رزمى و پشتیبانى رزمى در نیروى زمینى شاهنشاهى و ریاست اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران را به عهده داشت و خانه‏هاى امن ساواک در زمان او طرح ریزى شد. پس از پیروزى انقلاب اسلامى توسط خدمتگزاران انقلاب دستگیر و روانه زندان گردید. دادگاه انقلاب اسلامى پس از ساعتها دادرسى و شور، وى را مفسد فى الارض و محارب با خدا شناخت و به اتفاق آراء او را به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام در ساعت 5/2 بامداد بیست و دوم فروردین ماه 1358 به اجراد درآمد. ر. ک: کیهان، 17/3/57، ص2 اسناد لانه جاسوسى، دانشجویان پیرو خط امام، ج 25 مفسدین فى الارض، ص 22