گزارشات مداوم در مورد[امام] خمینی


847 بازدید

خیلی محرمانه 18 اکتبر 1978 ـ 26 مهرماه 1357
از: سفارت آمریکا، تهران ـ 10171 به: سفارت آمریکا، پاریس
رونوشت: وزارت امور خارجه واشنگتن، دفتر حافظ منافع در بغداد
موضوع: گزارشات مداوم در مورد خمینیبسیار ارزشمند است
متقاضی است از تمام سخنان، ملاقاتها، و حرکات خمینی باز هم برای ما گزارش ارسال دارید. خمینی همچنان چهره مخالف اصلی به شمار می‌رود در اوضاعیکه به گمان ما تا مدتیلاینحلباقی خواهد ماند. از این پس نیز (سفارت آمریکا در) پاریس را در لیستدریافت‌کنندگان خلاصه گزارشهایسیاسی و امنیتی خود، کهتقریباً هر روز منتشر می‌گردد و همچنینگزارشهایمفصل‌تر مربوطه، مثل تحلیل دولت شریف‌امامیکهطیتلگرام تهران‌ـ 10061 انتشار یافت قرار می‌دهیم، مگر آنکه در این مورد توصیهدیگریبفرمائید.
سولیوان


از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسی در تهران – کتاب نهم