مذاکرات آقای وزیر و رئیس بانک مرکزی


1500 بازدید

درباره : مذاکرات وزیر دارائى و رئیس بانک مرکزى
از : 300/الف تاریخ 30/7/45
به : 323 شماره : 776 ـ 300/الف
بعد از ظهر چهارشنبه 27/7/45 بمنظور مذاکره و اتخاذ تصمیم در مورد کم پولى خزانه دولت و پرداختهاى آخر سال و نیز موضوع تاسیس کارخانه ذوب آهن جلسه‌اى با شرکت دکتر جمشید آموزگار و مهدى سمیعى رئیس کل بانک مرکزى و کاشفى خزانه‌دار کل و دکتر عبداله طاهرى عضو بانک مرکزى ایران در دفتر کار وزیر دارائى تشکیل گردید.
در این جلسه وزیر دارائى و خزانه دار کل پیشنهاد مینمایند براى رفع مشکل کم پولى بانک مرکزى اقدام به نشر اسکناس نماید و رئیس بانک مرکزى بدلیل آنکه نشر اسکناس اضافى موجب افزایش قیمتها و تورم خواهد شد پیشنهاد مزبور را نمیپذیرد و اظهار میدارد با انتشار اوراق خزانه و گزاردن آن در اختیار بانک مرکزى پول لازم دریافت شود.
پیشنهاد اخیر مورد تصویب واقع میشود و مقرر میگردد که طرح قانونى براى این منظور از طرف وزیر دارائى بمجلس برده شود تا پس از تصویب بمورد اجرا گذارده شود.
1 نسخه به بخش 323 تحویل شد.
4 برگ تکثیر شود. 16/8
بهره‌ بردارى شد و روى پرونده مهدى سمیعى ـ عبداللّه‌ طاهرى1 ـ بانک مرکزى ـ وزارت دارایى ضمیمه گردید.
اقدامى ندارد و در پرونده دکتر جمشید آموزگار بایگانى شود .
آقاى غفارى لطفا تحقیق فرمایید چنین طرحى به مجلس ارائه شده است.
برابر اظهار نظر آقاى غفارى فعلاً طرحى به مجلس ارائه نشده است.
1ـ عبداللّه‌ طاهرى (1309 ش. مشهد) عبداللّه‌ طاهرى، معاون بانک مرکزى ایران در 6 آبان 1309 در مشهد چشم به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات خود در ایران براى ادامه تحصیلات عالى به آمریکا رفت و دوره فوق لیسانس اقتصاد را در دانشگاه نیویورک گذراند. پس از مراجعت به ایران، در آبان 1340 به استخدام بانک مرکزى درآمد و در سال 1349ش به سمت معاونت بانک مرکزى ایران منصوب گردید. منابع: سالنامه کشور ایران، س 26، 1350ش، ص 408؛ معاون جدید بانک مرکزى، کیهان، ش 8006 (1349ش)، ص11؛
 


مذاکرات آقای وزیر و رئیس بانک مرکزی