تقدیر از عامل بازداشت امام خمینی


2148 بازدید

تقدیر از عامل بازداشت امام خمینی
به موجب سند زیر، عامل بازداشت امام خمینی در آبان 1343 مورد تشویق ساواک قرار گرفته است.