تقدیر از عامل بازداشت امام خمینی


2542 بازدید

تقدیر از عامل بازداشت امام خمینی
به موجب سند زیر، عامل بازداشت امام خمینی در آبان 1343 مورد تشویق ساواک قرار گرفته است.