آقای شریعتمداری پس از قیام ۱۵ خرداد: با شاهنشاه مخالفت نکنید


2170 بازدید

یکی از نخستین اظهارنظرهای آقای سید کاظم شریعتمداری پس از قیام خونین 15 خرداد 1342، دعوت مردم تبریز به مخالفت نکردن با شاه و انتقاد از امام‌خمینی بود. سند زیر را بخوانید.


آقای شریعتمداری پس از قیام ۱۵ خرداد: با شاهنشاه مخالفت نکنید