دستور العمل نظامی برای مقابله با تظاهرات


1446 بازدید

دستور العمل نظامی برای مقابله با تظاهرات
در اجراى رمز شماره 318/02/29/1701 ـ 6/11/57 ستاد بزرگ ارتشتاران مقرر است فرماندارى نظامى از تاریخ 6/11/57 با قاطعیت اجراء و از تجمع و حرکات دستجاتی که بدون اجازه فرماندارى نظامى انجام میشود جلوگیرى خواهد شد. لذا به فرماندهان یگانهاى اعزامى بشهر ابلاغ گردد که ضمن در نظر گرفتن مورد بالا مطالب زیر را بمورد اجراء بگذارند :

1ـ چنانچه بر خلاف مقررات حکومت نظامى اقدام به تشکیل دستجاتى گردید و یا از طرف متظاهرین در مقابل تذکرات عناصر فرماندارى نظامى عکس‏العمل نشان داده شد. حتى‏الامکان کوشش شود که با مسالمت اقدام به متفرق کردن آنها شود.

2ـ محرکین و مسببین انحرافات و عصیان مردم دستگیر و بفرماندارى نظامى تحویل شوند.

3ـ نقاط حساس شهر بوسیله مامورین فرماندارى نظامى اشغال تا در صورت حمله اخلالگران باین نقاط اقدام فورى در مورد سرکوبى آنان بعمل آید.

فرماندارى نظامى اصفهان و حومه ـ سرلشگر احمد غفارى

رئیس ستاد سرهنگ 2 ستاد نیک طبع

8/11/57گیرندگان

ت ریاست شهربانى استان اصفهان، ت ف ژاندارمرى اصفهان، ف گروه 55 ت، ف گروه 44 توپخانه، ف 35* «در مورخه 6/11/1357 حدود 5000 نفر از طبقات مختلف مردم در استادیوم ورزشى حافظیه شیراز اجتماع و سرود خمینى از بلندگو پخش، سپس سید ابوالحسن و شیخ على موحدى سخنرانى تحریک‏آمیز ایراد نمودند. در خاتمه جمعیت ضمن راهپیمایى و دادن شعار به دانشگاه رفته و از نمایشگاه عکس دانشکده ادبیات دیدن کردند.» (گزارش نوبه‏اى اطلاعاتى شماره 50 اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاران، ص 10) «حدود سى نفر در لباس فرم نیروى هوایى در داخل تظاهرکنندگان شهر شیراز مشاهده شده که با تظاهرکنندگان شعار مى‏دادند.» (همان)