اسراییل بیشترین میزان فرارمغزهارادرجوامع غربی دارد


911 بازدید

  اسراییل بیشترین میزان فرارمغزهارادرجوامع غربی دارد


در طول 40 سال گذشته هزینه های رژیم صهیونیستی برای دانشجویان واعضای ارشد دانشگاه های اسراییل کاهش یافته است.و دانشگاه ها در عوض استخدام اساتید مجرب افراد تازه کار را بکار میگیرند.

میزان مهاجرت در میان صهیونیستهای تحصیلکرده بالاتر ازهمه کشورهای غربی است.
بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل از هارتص،طبق گزارش مرکز تاوب برای مطالعات سیاست اجتماعی در رژیم صهیونیستی، وضعیت نظام آموزش عالی رژیم صهیونیستی رو به وخامت است و صهیونیست های تحصیلکرده درحال فرار به خارج هستند.
در این گزارش تصریح شده است:در طول 40 سال گذشته هزینه های رژیم صهیونیستی برای دانشجویان واعضای ارشد دانشگاه های اسراییل کاهش یافته است.و دانشگاه ها در عوض استخدام اساتید مجرب افراد تازه کار را بکار میگیرند.
از هر100عضوهیات علمی دانشگاههای سرزمینهای اشغالی درسال 2004بیست وپنج دردانشگاههای آمریکایی کار میکردند این آمار درسال 2008به بیست ونه نفرافزایش یافت. "دن بن دیوید"اقتصاد دان و مدیر اجرایی تاوب در این گزارش گفته است در طول 4 دهه ی گذشته جایگاه دانشگاههای اسرائیل همواره پایین تر از حد استاندارد بوده است.
مقامات دانشگاهها میگویند شرایط آموزش عالی بین سالهای2002 تا2010رو به وخامت گذاشت بگونه ایکه از این دوره به" دهه ی از دست رفته" یادمیشود.در این برهه در حالی که شمار دانشجویان افزایش میافت بودجه آموزش عالی کاهش یافته بود.
بر اساس این گزارش در سال 1973 به ازای هر 100 هزار نفر در جامعه صهیونیستی 131 عضو ارشد دانشگاهی وجود داشت در حالی که در سال 2011 این مقدار 53% کاهش داشته و به 62 نفر رسیده است. در 3سال گذشته کمیته ایی به منظور پیدا کردن راه حل برای جلوگیری از فرار مغزها ایجاد شده تا با رویکردهای مختلف اعضای ارشد دانشگاهی افزایش یابند.


قدسنا