نمایی از یک ورزشگاه در اطراف تهران  در ۱۳۱۵


2165 بازدید

نمایی از یک ورزشگاه در اطراف تهران  در ۱۳۱۵