سرلشکر فضل الله زاهدی در جمع کودتاچیان ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


2058 بازدید

سرلشکر فضل الله زاهدی در جمع کودتاچیان ۲۸ مرداد ۱۳۳۲