خائنین میهن‌فروش


1385 بازدید

خائنین میهن‌فروش
27 دیماه 1326
گزارش
ساعت 12 روز جمعه 25 ماه جاری در منزل دکتر متین دفتری عده‌ای از طبقات مختلف جمع بودند (انوری پور) یکی از دانشجویان دانشکده اظهار نمود: (تقی‌زاده) از طرف اربابان خود مأموریت دارد کشور ایران را مبدل به مستعمره نماید و از این جهت است که پیشنهاد می‌نماید درهای دانشکده‌های کشور را ببندند و آنها را مبدل به آهنگری و نجاری کنند و مملکت را از ترقی و تعالی بازدارند تا از این راه بتوانند کشور را مبدل به مستعمره نمایند و از دکتر متین دفتری خواستار شدند که با این روش مبارزه نموده، نگذارد خائنین میهن‌فروش کشور ما را به صورت افریقا درآورند.