اشغال مناصب مهم مجلس توسط فراماسون‌ها


3040 بازدید

اشغال مناصب مهم مجلس توسط فراماسون‌ها
در سند زیر، ساواک نام فراماسون‌هائی را که در مجلس شورای ملی صاحب مناصب مهمی هستند، فاش کرده است.