ارسال مشعل بنیانگذار اسرائیل به ایران!


2065 بازدید

ارسال مشعل بنیانگذار اسرائیل به ایران!
براساس سند زیر، یک مقام ایرانی از دولت صهیونیستی تقاضا کرده که مشعل تجلیل از بنیانگذار اسرائیل به ایران نیز فرستاده شود.