آیت الله گلپایگانی : آیا این کارها گریه‏آور نیست؟


1479 بازدید

آیت الله گلپایگانی : آیا این کارها گریه‏آور نیست؟
موضوع : اظهارات آیت‏اله گلپایگانىاز : 21 تاریخ 12/8/47

به : 316 شماره : 3238/21

ساعت 9 صبح روز 7/8/47 آیت‏اله گلپایگانى در مسجد اعظم در جلسه درس طلاب علت نیامدن خود را در جلسه درس روز 5/8/47 این طور بیان نمود که چون روز شنبه چهارم آبان در دبیرستان حکیم نظامى دخترها رژه رفتند و جوانانى که غرق شهوت بودند محو تماشاى آنها شده بودند و این کار هم از نظر من بسیار عمل زشتى بود. به همین دلیل من سر درس حاضر نشدم سپس نامبرده شروع به گریه کردن نمود و اظهار داشت به من مى‏گویند چرا گریه مى‏کنى آیا این کارها گریه‏آور نیست؟ حضرت على با آن همه شجاعتى که داشت بارها از دست مردم گریه کرد من چطور گریه نکنم کسانیکه مى‏گفتند من مریض هستم اشتباه مى‏کردند من به خاطر همین موضوع به جلسه درس نیامدم من چندین بار با مقامات تهران تلفنى تماس گرفتم که رژه دختران در این شهر مذهبى انجام نشود و آنها هم به من قول دادند و گفتند ما چنین دستورى را نداده‏ایم و معلوم گردید که رؤساى ادارات شهرستان قم خودشان این برنامه‏ها را ترتیب داده‏اند.

نظریه منبع ــ نظرى ندارد. نظریه رهبر عملیات ــ مفاد گزارش فوق صحت دارد. مدرس

نظریه امنیت داخلى ــ مفاد گزارش صحیح است گلپایگانى در روز موعود مریض نبوده او ابتدا قصد داشت آیات دیگر را تشویق به عدم جلوس کند ولى آیات دیگر جلوس کردند و گلپایگانى خود را در اقلیت دید جلوس مختصرى نمود و بعد هم این بهانه رژه دختران را در چهارم آبان پیش کشید او مى‏خواهد خود را دلسوزتر و متعصب‏تر از دیگران نشان دهد و پسرش سیدمهدى به وسائل مختلف ساواک را متهم نموده که موجبات رژه دختران را فراهم کرد و از طرفى با تشبث به مقامات مرکزى در صدد تضعیف رئیس فرهنگ و تعویض آن مى‏باشد. رژه دختران در چهارم آبان در نهایت نظم انجام شد با استقبال گرم اهالى. روحانى