عبدالکریم ایادی


6348 بازدید

عبدالکریم ایادی
از سمت راست تصویر: سپهبد عبدالکریم ایادی، هرمز قریب، ابوالفتح آتابای و شجاع‌الدین شفا، در یک ضیافت رسمی