تردد والاحضرت به کلوپ آمریکاییها ممنوع


1658 بازدید

تردد والاحضرت به کلوپ آمریکاییها ممنوع
به: ریاست ساواک تهران
از: اداره کل سوم
شماره: 2157/302
تاریخ: 17/4/48
درباره: تردد والاحضرت شاهپور حمیدرضا به کلوپ افسران آمریکایی

خبری رسید حاکی بود که والاحضرت شاهپور حمیدرضا هفته‌ای چند روز همراه عده‌ای به کلوپ افسران آمریکایی می‌روند و پس از صرف مشروبات الکلی رفتاری می‌نمایند که در خور شأن یک شاهزاده نمی‌باشد. مراتب عیناً به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید. معظم‌له پی‌نوشت فرمودند (به وسیله ساواک تهران تذکر داده شود حق رفتن به کلوپهای خارجی ندارد چنانچه به رفتار خود ادامه دهند شدیداً مؤاخذه خواهند شد) علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای اوامر صادره اقدام نمایند.
مدیرکل اداره سوم ـ مقدم 16/4
* * *

به: تیمسار ریاست ساواک ـ مدیریت کل اداره سوم/ 302
به: ساواک تهران
شماره: 25259/20/ه‍ 8
تاریخ: 1/5/48
درباره: تردد والاحضرت شاهپور حمیدرضا به کلوپ افسران آمریکایی
عطف به 302/2157 ـ‌17/4/48
در اجرای اوامر تیمسار معظم ریاست ساواک به والاحضرت شاهپور حمیدرضا تذکر لازم داده شد که حق ندارد به محلهای ناباب و بالاخص کلوپ فوق‌الذکر رفت و آمد نماید و چنانچه به رفتار خود ادامه دهند شدیداً مؤاخذه خواهند شد و ایشان شفاهاً متعهد گردیدند که به کلوپ مذکور و محلهای نامناسب رفت و آمد ننمایند.
از طرف رئیس ساواک تهران. نواب عمید.
بایگانی شود 1/5/48