آیت الله گلپایگانی : فقط شکایت به نزد خدا میبرم


2067 بازدید

آیت الله گلپایگانی : فقط شکایت به نزد خدا میبرم


موضوع : آیت‏اله سید محمدرضا گلپایگانى

از : 21 ه تاریخ 11/11/56

به : 312 شماره : 5820/21بهنگام مسافرت کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد بایران عده‏اى از تهران بمنزل گلپایگانى مراجعه و از وى تقاضا مى‏نمایند در خصوص رفتار دولت و مامورین انتظامى با عامه مردم و بحمایت از حقوق بشر شکایتى بامضاء گلپایگانى به کورت والدهایم تسلیم گردد که گلپایگانى در پاسخ مراجعه کنندگان میگوید من به کفار شکایت نمیکنم فقط شکایت به نزد خدا میبرم.

نظریه سه‏شنبه : 1ـ مفاد گزارش خبر مورد تائید است

2ـ مشخص نیست که مراجعه‏کنندگان به آیات دیگر منجمله شریعتمدارى و یا نجفى مرعشى یا سید صادق روحانى مراجعه کرده‏اند یا خیر؟ 3ـ هیچ یک از مراجعه کنندگان شناخته نشده‏اند

4ـ با توجه به مفاد نامه شماره 5611/21 ه مورخه 10/10/36 این سازمان قبل از مسافرت کورت والدهایم در بین طلاب و روحانیون شایعه شکایت وجود داشت. رهبر

دایره بررسى ـ گزارش روزانه

در گزارش روزانه درج شد. 26/11/36

9292 بایگانى شود. روحانى 21/12/36