آقای خمینی باید رهبری مملکت را بعهده بگیرد


2999 بازدید

آقای خمینی باید رهبری مملکت را بعهده بگیرد
آیت الله گلپایگانی: آقای خمینی باید رهبری مملکت را بعهده بگیرد