تصاویری از عملیات مرصاد


1517 بازدید

تصاویری از عملیات مرصاد


نفر دوم سمت راست

نفر دوم سمت راست

نفر دوم سمت راست

نفر دوم سمت راست

نفر دوم سمت راست

نفر دوم سمت راست