بازیگران عصر استبداد صغیر


264 بازدید

درتصویری که مشاهده می کنیم مهم ترین کارگزاران دوره استبداد صغیر دیده می شوند:

ازجمله کسانی که درعکس حضور دارنداز راست آصفسلطنه، علاالملک، قلی مجدالدوله، موثق‌الدوله،مشیرسلطنه، شاهزاده ظل‌سلطنه(پسر کامران میرزا)،شاهزاده میرزا نصرت سلطنه(برادر محمدعلیشاه)،محمدعلیشاه قاجار،شاهزاده اعتضادسلطنه (پسر محمدعلیشاه)، احمدمیرزا قاجار (ولیعهد)، ولادیمیر لیاخوف، امیر بهادر، علاءسلطنه، محمدعلی سردار افخم، مصطفی حاجب‌الدوله

استبداد صغیر

دوره‌ای یک ساله از تاریخ سیاسی ایران که از تیر۱۲۸۷ش، با به توپ بستن مجلس شورای ملی به دستور محمدعلی شاه آغاز گردید و در تیرماه ۱۲۸۸ با فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان و پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه پایان یافت؛ این دوره به "استبداد صغیر" در تاریخ معاصر ایران مشهور شده است. در این یکسال عده‌ای از روزنامه‌نگاران،نمایندگان مجلس و آزادی‌خواهان دستگیر و اعدام شدند یا از تهران گریختند، اما با مقاومت مشروطه‌خواهان سایر شهرها خصوصاً حرکت مشروطه‌خواهان ایل بختیاری به سمت تهران و فتح پایتخت این دوره پایان یافت. پس از فتح تهران مشروطه‌خواهان با صدور بیانیه‌ای محمدعلی شاه را از سلطنت عزل و فرزند خردسالش احمد میرزا را به جای او منصوب کردند.


بازیگران عصر استبداد صغیر