درخواست از آیت الله گلپایگانی برای صدور فتوای جهاد


1578 بازدید

درخواست از آیت الله گلپایگانی برای صدور فتوای جهاد
درخواست از آیت‏اله1 گلپایگانى

گیرنده : دفتر ویژه اطلاعاتاخیرا (تاریخ دقیق نامعلوم) وحید گلپایگانى و عده‏اى از اهالى گلپایگان (تعداد دقیق نامعلوم) طى تلگرافى به آیت‏اله گلپایگانى ضمن اظهار تأسف از آتش‏سوزى مسجدالاقصى درخواست صدور فتواى جهاد نموده‏اند.

ارزیابى : احتمال صحت دارد.

نظریه : ــ

در پرونده سید محمدرضا گلپایگانى بایگانى شود ـ اوانى1ـ مقصود، تلگراف سند قبلى است.