درب ورودی دانشگاه تهران در دوران انقلاب


1596 بازدید


 درب ورودی دانشگاه تهران در دوران انقلاب
ناصر مقدم

ناصر مقدم

ناصر مقدم

ناصر مقدم

ناصر مقدم

ناصر مقدم

ناصر مقدم