خودداری امام خمینی از ملاقات با یکی از مقامات دولتی عراق


1480 بازدید

خودداری امام خمینی از ملاقات با یکی از مقامات دولتی عراق