خودداری امام خمینی از ملاقات با یکی از مقامات دولتی عراق


2187 بازدید

خودداری امام خمینی از ملاقات با یکی از مقامات دولتی عراق