«همان که ما می‌گوییم»؛ روایت چامسکی از نقش آمریکا در بحران‌های سیاسی جهان


2015 بازدید

«همان که ما می‌گوییم»؛ روایت چامسکی از نقش آمریکا در بحران‌های سیاسی جهان

کتاب حاضر مجموعه گفت‌وگویی است که در چند فصل انجام شده است. هر فصل از گفت‌وگو‌ها به قسمتی از رویدادهای سیاسی در سال‌های اخیر می‌پردازد که به‌سبب نزدیکی و فاصله نگرفتن از آن هنوز ماهیت آنها برای ما چندان روشن نیست و می‌توان گفت با توجه به تأثیرگذاری هرکدام، در این زمینه‌ها بیشتر افسانه‌پردازی شده است تا تحلیل، به همین جهت این کتاب خواندنی‌تر به نظر می‌رسد.

گفت‌وگوهای این کتاب دارای دو وجه است، وجهی از گفت‌وگوها به رخدادهای منطقه‌ای می‌پردازد که تأثیرگذار هستند، مانند مسئله فلسطین ، اسرائیل و لبنان و وجه دیگر آن جهانی است که می‌توان آنها را اشاره‌هایی به همان کتاب مهم وی «هژمونی یا بقا» دانست.

«همان که ما می‌گوییم»،‌ «لبنان و بحران در خاورمیانه»،‌ «آمریکای لاتین»، «جنب و جوش در حیاط خلوت آمریکا»‌، «ایالات متحده در برابر کتاب مقدس»،‌ «چهارچوبی برای افکار قابل تصور»،‌ «تجاوز و توجیه»‌، «تهدیدات»‌ و «چه می‌توان کرد؟» از جمله عناوین این کتاب است.


تسنیم