کمکهای نقدی مردم براى تعمیر مدرسه فیضیه قم


1538 بازدید

کمکهای نقدی مردم براى تعمیر مدرسه فیضیه قم
گیرنده : مدیریت کل اداره سوم تاریخ 19/8/1342

فرستنده : ساواک فارس شماره : 11832/د/8در چندى قبل از قم دستورى رسیده بود که مردم شهرستانها پولى براى تعمیر مدرسه فیضیه قم جمع‏آورى و به حسابى که در بانک ملى قم بنام آقاى خمینى باز شده حواله شود اخیرا باز موضوع را تجدید و دستور داده شده که وجوهى که افراد میدهند بنام فرد فرد خانواده خود باشد و منظورشان این بود که بعدا تبلیغ کنند تعداد زیادى از افراد در این کار شرکت نموده‏اند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت فارس و بنادر. حریرى

در پرونده مدرسه فیضیه قم بایگانى و در صورتى که بانیان پرونده موجود نیست در پرونده حوزه علمیه قم بایگانى شود

21/8/42 اداره دوم - بخش 321